Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων και πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. για το έτος 2016». Ορισμός προσωρινού αναδόχου .

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με επωνυμία TAP (Trans Adriatic Pipeline) , και παράσταση αυτού κατά την δικάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελέτης 19/2017, προϋπολογισμού 2.501,38 ευρώ, ορισμός αναδόχου.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 374/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «Κέντρο Διάσωσης – Ανάδειξης και Διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής»

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 366/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 20/2017 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Κατανομή ποσού ( Δ κατανομή 2017 ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας»

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 360/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 353/2017 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με αριθμ. μελέτης 14/2013.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 352/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με αριθμό μελέτης 14/2013.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 350/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 349/2017 – Γνωμοδότηση Δ.Σ για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δασοπονίας έτους 2018

[…]
Accessibility
Κλείσιμο