Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 239/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εξέλιξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος του 3ου ορόφου ,του Κληροδοτήματος Δημ Γ,Τσίρου, επί της οδού Ολύμπου 30.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλατος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας και στα Ν.Π. , για τα έτη 2017-2018». Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του, για τα έτη 2017-2018».Ορισμός προσωρινού αναδόχου

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 235/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων στο τεμ αρ 5 της Τ.Κ. Ερμακιάς για σταυλικές εγκαταστάσεις ( πρόχειρα καταλύματα).

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 233/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2018.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 232/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2018.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 231/2017 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων.», προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 230/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 229/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 576,60 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 228/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυοβρυση της Τ.Κ. Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο