Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2018 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018 και ορισμός υπολόγων.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2018 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2018 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 250/2017 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2017.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2017 – Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2017 για το Κληροδότημα του Δημ. Γ.Τσίρου.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 248/2017 – ιση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2017.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 247/2017 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 39.868,32 ευρώ από τον ΚΑ 61.7341.0018 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: << Κέντρο διάσωσης- ανάδειξης και διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής>>.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 234/2017 – Αποδοχή δωρεάς ακινήτου με αριθμό 135, έκτασης 827 τ.μ, που βρίσκεται εντός του οικισμού Κρυόβρυσης του Δήμου Εορδαίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΛΕΚΤΡΟΓΙΟΥΝΙΟΝ ΕΠΕ.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 362/2017 – Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας ( ΚΟΙΠΠΑΠ ) και ορισμός νέων μελών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο