Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 23/2018 – Εγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας» από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» (2017ΕΠ00510032) από το ΕΤΠΑ (80%) και εθνικούς πόρους (20%), .με κωδικό MIS 5008015, αρ μελ 28/2017 προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 20/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: : «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της Τ.Κ. Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 19/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: : «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», αρ μελ 11/2016, προϋπολογισμού 13.800,00.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 18/2018 – Εγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων» – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 16/2018 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2018.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2018 – Ορισμός εκπροσώπων του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτ Μακεδονίας για τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που θα διενεργήσει ο Δήμος Εορδαίας για το έτος 2018.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π του για τα έτη 2017-2018. Κατακύρωση της προμήθειας.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2018 – Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων» – Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 443,20, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, και 222,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο