Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041 , λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 542,00 ευρώ από τον ΚΑE 00.6494.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας από Δικαστικούς Επιμελητές.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2018 – Ανάκληση εν μέρει της 6/2018 ΑΟΕ και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων .

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2018 – Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση, εκμίσθωσης του διαμερίσματος του 3ου ορόφου του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσιρου, επί της οδού Ολύμπου 30 στην Θεσσαλονίκη.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 58,00, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2018 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 13.265,52 ευρώ από τον ΚΑ 00.8117.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση δαπανών παρελθόντος έτους του Δήμου Εορδαίας.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Κατασκευή τοιχειων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ ΣΑΤΑ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο