Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση δαπανών αποδοχών και εισφορών υπαλλήλων ,με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 52/201 8 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2018 – Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 330,00 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2018 – Λήψη απόφασης σχετική με την άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αρίθμ 44048/603/12-3-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2018 – Κατάρτιση εκ νεου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 47/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Βελτίωση συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως.»,προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 46/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων.», προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας» από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» (2017ΕΠ00510032) από το ΕΤΠΑ (80%) και εθνικούς πόρους (20%), .με κωδικό MIS 5008015, αρ μελ 28/2017 προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 44/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας », αρ μελ 11/2013 , προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από ΕΠ «Δυτ. Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% με MIS 5003194, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο