Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 50/2018 – Έγκριση δαπανών για επέκταση ΦΟΠ στις Τοπικές κοινότητες Γαλάτειας, Αναρράχης και Περδίκκα

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 49/2018 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίου με την ΔΕΗ ΑΕ για ένταξη παροχής στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 48/2018 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 47/2018 – Παράταση σύμβασης εκποίησης εγκαταλελλειμένου λιπάσματος στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2018 – Συγκρότηση επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Εορδαίας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση Αμφιθέατρου ΤΚ Μεσοβούνου

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (κτίριο ΙΕΚ )»

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα».

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 42/2018 -Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2018 – Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2018.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο