Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2018 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ μελ 11/2018.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2018 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019 » προϋπολογισμού 47.120.00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2018 – Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », αρ. μελέτης 25/2017 προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2018 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ . 161/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2018 – Τρόπος εκτέλεσης έργου Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση πρ/σμού & τεχνικού προγράμματος 2018.

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος και τρόπος εκτέλεσης έργου Συντήρηση 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο