Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 289/2018 – Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 6/2016.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 288/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμό μελέτης 15/2016.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 287/2018 – Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 286/2018 – Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Περίφραξης Κοιμητηρίων ΤΚ Δροσερού» με αριθμό μελέτης 16/2017.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 285/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 13/2017.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας & Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Γεωφυσική έρευνα χώρου μετεγκατάστασης οικισμού Μαυροπηγής.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου.

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 241/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση». (για το υποέργο Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας)

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 213/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου ( Παιδ. Σταθμός και Κοιμητήρια)

[…]
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2018 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α Τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2018

[…]
Accessibility
Κλείσιμο