Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας», προϋπολογισμού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.μελέτης 12/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2018 – Kατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας και για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 1.950 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2018 – Ακύρωση εν μέρει της 139/2018 ΑΟΕ, κατ’ εφαρμογή της 890/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την ακύρωση ή μη της 181/2017 ΑΟΕ

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2018 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2018 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, βαθμολογίας και προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 74.044,69ευρώ.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018. Ορισμός αναδόχου

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », αρ. μελέτης 25/2017 προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2018 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2018.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο