Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 281/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισμού του Δήμου Εορδαίας λόγω της επάρκειας του προσωπικού.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 280/2021 – Διαγραφή οφειλής.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 279/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου για το έργο “Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities” με ακρωνύμιο: RESPONSE Grant Agreement : 957751 Θεματική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 278/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 277/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 276/2021 – Αποδοχή της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. περί έγκρισης ένταξης έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας”

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 275/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας”.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης 274/2021 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο ” Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ” με Κωδικό ΟΠΣ: 5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 273/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου ” Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου ” αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 € χρηματοδότηση ΠΔΕ. Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 272/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης στο δημοτικού στάδιο Πτολεμαΐδας”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο