Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2019 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 και ορισμός υπολόγων.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2019 – Αναθεώρηση Πινάκων Ο.Π.Δ και τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019.

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 369/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 368/2018 – Τακτοποιητική Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 367/2018 – Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 366/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 67/2018 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 365/2018 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών , υπηρεσιών και παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου – προμήθειας ανταλλακτικών για το έτος 2019

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 364/2018 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 363/2018 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 362/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο