Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 71/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο & τα Ν.Π. για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισμού 118.861,31 ευρώ με το ΦΠΑ, ορισμός αναδόχου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 70/2019 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου την λειτουργία Λούνα παρκ μεγάλος χώρος και Λούνα παρκ μικρός χώρος, κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2019 της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 69/2019 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2019 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση αιτήσης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στον Δήμο Εορδαίας (κτηματικές περιοχές πρώην Δήμων Πτολεμαίδας και Μουρικιου).

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 66/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση αιτήσης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στις Τ.Κ.Μαυροπηγης & Κομανου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση αίτησης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στην οικιστική περιοχή Τ.Κ.Πτελεωνα του Δήμου Εορδαίας.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ’αριθμ. πρωτ.49993/5-4-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2019 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 382.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), ΕΑΠ & ΣΑΤΑ., αρ.μελέτης 17/2018,ορισμός αναδόχου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2019 -Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903,ορισμός αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο