Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2019 -Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση κατά την συζήτηση της υπ’αριθμ 88966/2019 Προσωρινής Διαταγής ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός της αμοιβής του

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2019 – Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020»,αριθμ μελ 13/2019 προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας με Πολιτιστικούς & Αθλητικούς Φορείς του Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 95/2019 – Eγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2019 – Έγκριση ή μη υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU στην πόλη της Πτολεμαίδας, εξειδίκευση της πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2019 – Εξέταση του αιτήματος της κ. Στυλιανής Σχοινα.

[…]
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2019 – Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ έτους 2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο