Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2019 – Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Εορδαίας έτους 2020

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2019 – Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2019 – Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης για χρήση στο Δημοτικό Κυνοκομείο .

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 119/2019 – Ακύρωση ή μη της 108/2019 ΑΟΕ

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 118/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 117/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 116/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020»,αριθμ μελ 13/2019 προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ορισμός αναδόχου.

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020 » , προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ με ΦΠΑ

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ .

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 113/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο