Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας & Αντικατάσταση υδρορροών.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ”

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2019 – Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, στα πλαίσια των δράσεων για την πολιτική προστασία – πυροπροστασία δίμηνης διάρκειας

[…]
December 3, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2019 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2019 – Επικυρωποίηση των υπ’ αριθ. 247/2000 & 232/2009 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας σχετικά με την εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν για την επέκταση σχεδίου πόλεως από Φλώρινα και Κοζάνη .

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 147/2019 – Επικυρωποίηση των υπ’ αριθ. 395/2006 & 231/2009 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της Β φάσης Πολεοδομικής μελέτης σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2019 – Εγκρίθηκε η 10η Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης « Πράξη Εφαρμογής στην Περιοχή Καρδιά Πτολεμαΐδας ».

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2019 – Παραλαβή επικαιροποιημένων μελετών και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού 6ου υποέργου της πράξης ένταξης με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο