Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 224/2018 – Μεταβίβαση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 223/2018 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β ’ Τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 222/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018 ( 91/2018 ΑΟΕ )

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 221/2018 – Έγκριση αναθεωρημένων πινάκων ΟΠΔ οικονομικού έτους 2018

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 220/2018 – Κατανομή ποσού προερχόμενου από ΣΑΤΑ 2018 για “Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών κτιρίων” και τροποποίηση προϋπολογισμού

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2018 – Κατανομή ποσού προερχόμενου από ΣΑΤΑ 2018 «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2018 – Συνδριοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων έτους 2018

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 217/2018 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια πρ/σμού προσλήψεων έκτακτου πρ/κού έτους 2018

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας και στην υπηρεσία Πρασίνου

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2018 – Σύναψη Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση». ( υποέργο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας )

[…]
Accessibility
Κλείσιμο