Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 256/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 255/2019 – Λήψη απόφασης για την τοπική τροποποίησης υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» της πράξης με τίτλο «ΟΣΑΑ ΚΑ Πτολεμαΐδας

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2019 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/2018 ΑΔΣ που αφορά παράταση συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Προγράμματος « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ » .

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 253/2019 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας»

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 252/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Κοιμητηρίων

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 251/2019 – Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 250/2019 – Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε .

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 249/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας ( τακτικών και αναπληρωματικών στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 248/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 143/2019 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την κάλυψη 5 θέσεων τακτικού προσωπικού ( ΙΔΑΧ )

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 247/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 136/2019 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με « Προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ/2018 προκήρυξης ΑΣΕΠ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο