Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 317/2019 – Καθορισμός τελών καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2020.

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 316/2019 – Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας» – Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2019.

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 315/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 314/2019 – Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Εορδαίας .

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 313/2019 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός νέου οικισμού Κομάνου » αριθμ. μελέτης 27/2005

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 312/2019 – Έγκριση 8ης παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανακατασκευή ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 311/2019 – Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως» με αριθμό μελέτης 24/2017.

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 310/2019 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 334/2016 προγενέστερης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πράξη: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»με κωδικό ΟΠΣ5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ενόψει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020» , λόγω οψιγενών συνθηκών»

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 309/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 45/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Δημοτικού Σχολείου Ανατολικού» και της υπ.αριθμ 46/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Νηπιαγωγείου Ανατολικού».

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 308/2019 – Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας την από 19-11-2019.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο