Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2019 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2019 – Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ, ορισμός προσωρινών αναδόχων.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης ,με τίτλο: « Ενεργειακή μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ στα πλαίσια του έργου ανακατασκευής διοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ», προϋπολογισμού 31.784,68 ευρώ , χρηματοδότηση μέσω ΕΤΠΑ & ΠΔΕ επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ιδίους πόρους. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης .

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2019 – Έγκριση της υπ’αριθμ 52/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2020».

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2019 – Έγκριση της υπ’αριθμ 16/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 »

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας .

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον ΚΑ 00.6442.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 για την αντιμετώπιση των δαπανών διοργάνωσης από τον Δήμο Εορδαίας ημερίδας, με τίτλο: «Το μέλλον της Ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία».

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2019 – Διόρθωση στοιχείων στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την προμήθεια «Μηχανημάτων έργου (Ένα Καλαθοφόρο όχημα, Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας, Ένα Αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 16/2019, προϋπολογισμού 318.500,00€ χωρίς ΦΠΑ24%, τροπ/ση εν μέρει της 114/2019 AOE.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2019 – Έγκριση σύναψης σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, με τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης , συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο