Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 31, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2019 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο μισθωμάτων .

[…]
January 31, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνάσιου Πτολεμαίδας» ,αρ.μελ 1/2019 , προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΕΠ ). Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
January 31, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2019 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2020.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 3/2020 – Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων επί των οδών Α. Μικράς Ασίας και Γράμμου (Τεχνικές Σχολές) στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Β. Πλατεία Χριστίδη την Κοινότητα Πτολεμαΐδας

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 2/2020 – Αποφασίσθηκε η ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 1/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2019 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2020.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2019 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2019

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2019 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της διενέργειας – τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2019 – Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ». Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο