Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 640,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 2017 για εργασίες λογιστικής τακτοποίησής του. Ορισμός αναδόχου.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 75/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υπ’αριθμ 11957/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2018, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών του.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 72/2018 – Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο, για την κατάθεση παράστασης πολιτικής αγωγής υπέρ του Δήμου, εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση και καθορισμός της αμοιβής του.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 71/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Σύμβουλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 70/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Σύμβουλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 69/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «20ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2018 – Ακύρωση της υπ΄αρίθμ 220/2017 Α.Ο.Ε ως προς το σκέλος 3, περί συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή Διαγωνισμού) και συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή Διαγωνισμού) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο