Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 319/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης έκδοσης των πρακτικών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες, safegreece 2021 on-line.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 318/2021 – Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 317/2021 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2021.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 316/2021 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 315/2021 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο ” Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας” αριθμ. μελ. 46/2021 , συνολικού προυϋπολογισμού 137.625,74 ευρώ.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 314/2021 – Έγκριση του υπ αριθμ 23546/22-10-2021 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” της πράξης με τίτλο “Δράσεις βιοαποωβλήτων Δήμου Εορδαίας με κωδικό ΟΠΔ MIS 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 313/2021 – Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Δημ. Σχέσεων στην 36η Έκθεση PHILOXENIA & εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 312/2021 – Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 4ου Π.Κ.Υ.Μ.Ν.Ε. & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο “Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητικής υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 311/2021 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας”

[…]
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 310/2021 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο