Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2019- Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 280/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2019 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020»,αριθμ μελ 13/2019 προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσωπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2019 – Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικό συμβιβασμό.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2019 – Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικό συμβιβασμό.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου οικ έτους 2019.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2019 – Συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και εκλογή Αντιπροέδρου, για την χρονική περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 6-11-2021.

[…]
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2019 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο