Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 8/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την αντιμετώπιση δαπανών δημοσίων σχέσεων των οποίων η διαδικασία τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 7/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων ΣΑΤΑ « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης και τιμολόγησης εντός του οικονομικού έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 6/2016 – Εγκριση και διαθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για συμβάσεις προμηθειών οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 5/2016 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 , για προμήθειες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 4/2016 – Εγκριση και διάθεση των πιστώσεων ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, διότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης και τιμολόγησης εντος του έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 3/2016 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2016 και ορισμός υπολόγων

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 2/2016 – Ορισμός εκπροσώπων των εργοληπτικών οργανώσεων στις δημοπρασίες των έργων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 1/2016 – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
Accessibility
Κλείσιμο