Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 190/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2017.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 189/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 188/2016 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου. Ανάθεση επιδόσεων από δικαστικούς επιμελητές.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 172/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών: «Επισκευή τεχνικού στην Τ.Κ. Βλαστης» , προϋπολογισμού 5.512,17 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 187/2016 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 178/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση των κοινόχρηστων δαπανών, των διαμερισμάτων Α2 & Ε2 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30, από τον Κ.Α 00.6739.0010 του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2016.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 175/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση σιντριβανιού Τ.Κ.Καρυοχωρίου » , προϋπολογισμού 2.793,93 ευρώ , αρ μελ 22/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 174/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση Νηπιαγωγείου Μηλοχωρίου » , προϋπολογισμού 5.962,72 ευρώ , αρ μελ 19/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 173/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Φουφα » , προϋπολογισμού 5.857,44 ευρώ , αρ μελ 8/2013, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 170/2016 – Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2016-2017 , σε συνεργασία με τους Συλλόγους του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο