Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 253/2019 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας»

[…]
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 252/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Κοιμητηρίων

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 251/2019 – Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 250/2019 – Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε .

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 249/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας ( τακτικών και αναπληρωματικών στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 248/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 143/2019 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την κάλυψη 5 θέσεων τακτικού προσωπικού ( ΙΔΑΧ )

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 247/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 136/2019 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με « Προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ/2018 προκήρυξης ΑΣΕΠ

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2019 – Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2019 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για την διενέργεια πληρωμών του ΠΔΕ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ ΣΑΕ μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

[…]
January 21, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Γ Κατανομή 2019 )

[…]
Accessibility
Κλείσιμο