Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 99/2020 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020.

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 98/2020 – Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους λόγω covid-19 και μη χρέωση δημοτικών χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 97/2020 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2020 για την εκτέλεση έργου Συντήρηση στεγών κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 96/2020 – Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοιμητηρίων Μαυροπηγής

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά έργου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2020 – Παραλαβή της 11 /2020 μελέτης και υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας» στην πρόσκληση 111 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (Υποδομές)» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 : « Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση » στην επενδυτική προτεραιότητα 10a και στον ειδικό στόχο 1111 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 93/2020 – Έγκριση “Παραλαβής μελέτης του έργου με τίτλο: “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου” από την Π.Ε. Κοζάνης”

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 92/2020 – Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ » Δήμου Εορδαίας

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2020 – Αρνητική γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις στο Αγρόκτημα Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας για την ανάπτυξη Φωτοβαλταικού Σταθμού

[…]
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 90/2020 – Ψήφισμα για την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο