Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 18/2016 – Κατανομή ποσού ( Α κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 19/2016 – Αποφασίσθηκε η έγκριση της υπ.αριθμ. 12/2016 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» σχετικά με «Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 5.685,40 ευρώ για την υπογραφή της σύμβασης

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 17/2016 – Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 16/2016 – Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 15/2016 – Τροποποίηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 14/2016 – Λήψη απόφασης ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 12/2016 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην πρώην Δήμαρχο Παρασκευή Βρυζίδου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 13/2016 – Λήψη απόφασης για την διενέργεια των προς ανάθεση προμηθειών, εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 11/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου Πόλεως Πτολεμαΐδας » και « Συντήρηση διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποίας Από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση κλειδί

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 10/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση ΤΚ Περδίκκα και Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ >Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο