Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 189/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας για τη σύσταση «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό 23/2998/19-7-2016 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Κοινότητας» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 10 « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» στην επενδυτική προτεραιότητα 9iv που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στον ειδικό στόχο : «Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της υγείας και πρόνοιας »

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 188/2016 – Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 187/2016 – Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με συμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο /Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και τον Δήμο Εορδαίας για τη Δημιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέματα συνεργασίας για τη λειτουργία παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών της πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης.

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 186/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου « Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων κοιμητηρίων »-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 185/2016 – Ορισμός μέλους στην επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ( ΕΔΠ)

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 184/2016 – Εγκρίθηκε η 11/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ σχετικά με τον Ισολογισμό έτους 2015 και χρηματοοικονομικής κατάστασης

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 183/2016 – Εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 2/2016 Πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 182/2016 – Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 181/2016 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 180/2016 – Έγκριση των υπ’ αριθ. 17 και 20/2016 Αποφάσεων της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο