Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 274/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ » .

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 273/2016 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού ̟πίνακα εργασιών για το έργο Σκυροδέτηση ΟΤ και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων.

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 262/2016 – Έγκριση υ̟ποβολής ̟πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας :«Ανά̟πλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανά̟πλαση Οδού 25ης Μαρτίου‘’ στην ̟πρόσκληση 26 της Ειδικής Υ̟πηρεσίας Διαχείρισης του Ε̟πιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδο̟περιφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό »και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 7« Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των ̟προβλημάτων σε βασικές υ̟ποδομές δικτύων» ̟που συγχρηματοδοτείται α̟πό το Ευρω̟παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟πτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 260/2016 – Συμμετοχή του ήμου Εορδαίας στο ειδικό συνέδριο της ΚΕΕ στο Βόλο – Ψήφιση οδοι̟ορικών εξόδων

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 259/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2016 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2016

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 258/2016 – Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Μεσοβούνου σχετικά με την άδεια τελέσεως μνημόσυνου για τους εκτελεσθέντες από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής την περίοδο 1941-1944.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 257/2016 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα του Πανελλήνιου συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ σχετικά με την Φιλοξενία εκδήλωσης « Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα » που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του έτους 2017 στα πλαίσια του προγράμματος ευαισθητοποίηση της κοινότητας

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 256/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 72/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 255/2016 – Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλους από το ΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ- και αντικατάστασή του.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 254/2016 – Χορήγηση αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο