Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 267/2016 – Αποδοχή ποσού 18.130,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα – Τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος 2016 –Τρόπος εκτέλεσης έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης.

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 266/2016 – Αποδοχή ποσού 73.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 265/2016 – Αποδοχή ποσού 75.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Πρ/σμού , Τεχνικού Προγράμματος 2016 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου & διάθεση σχετικής πίστωσης

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 263/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας‘’ στην πρόσκληση 30 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 11 « Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» στην επενδυτική προτεραιότητα 11.1 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 262/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας”

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 261/2016 – Έγκριση απολογισμού Ισολογισμού οικ. Έτους 2015

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 299/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 298/2016- Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2016 ΑΔΣ του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Π/Υ 2016 λόγω επιχορήγησης εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 295/2016 – Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 288/2016 – Συγκρότηση επιτροπής συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο