Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 362/2017 – Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας ( ΚΟΙΠΠΑΠ ) και ορισμός νέων μελών

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 381/2017 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Άξονα προταιρεότητας 03Σ «Ανά πτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 380/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 379/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικής Συμβούλου

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 377/2017 – Ανατροπή αποφάσεων αναλήψεων έτους 2017.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 357/2017 – Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του νέου οικισμού Αναργύρων στην περιοχή ΚΟΥΡΙ Πτολεμαΐδας πλησίον του νέου οικισμού Κομάνου.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 356/2017 – Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του νέου οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή «Ρεμιναλάρ» αγροκτήματος Μαυροπηγής.

[…]
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 355/2017 – Υποστήριξη Καμπάνιας με τίτλο « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ »

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 376/2017 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 373/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο