Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 1/2020 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2019 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2020.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2019 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2019

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2019 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της διενέργειας – τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2019 – Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ». Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2019 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2019 – Διαγραφή οφειλών.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

[…]
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο