Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 για την εκτέλεση του έργου Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έκπτωσης εργολαβίας έργου Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2020 – Έγκριση « Παράταση διάρκειας της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας »

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2020 – Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον Δήμο Εορδαίας για τα έργο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2019

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2020 – Έγκριση απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων

[…]
January 31, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2019 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο μισθωμάτων .

[…]
January 31, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνάσιου Πτολεμαίδας» ,αρ.μελ 1/2019 , προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΕΠ ). Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
January 31, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2019 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2020.

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 3/2020 – Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων επί των οδών Α. Μικράς Ασίας και Γράμμου (Τεχνικές Σχολές) στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Β. Πλατεία Χριστίδη την Κοινότητα Πτολεμαΐδας

[…]
January 30, 2020

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 2/2020 – Αποφασίσθηκε η ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο