Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2021 -Αποδοχή ποσών χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2021 – Έγκριση ή μη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Εορδαίας» που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 :«Αστική Αναζωογόνηση.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 110/2021 – Έγκριση ή μη, των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας του Υποέργου 1ο με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας » της πράξης με τίτλο :«Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2021 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». Ορισμός προσωρινών αναδόχων για τις ομάδες 3, 4,5,6 &7.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»,ορισμος αναδόχων για τις ομάδες 1,2,8 & 9.

[…]
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : « Εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2021 – Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», σχετ. η υπ’αριθμ 3228/19-2-2021 σύμβαση

[…]
Accessibility
Κλείσιμο