Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 126/2021 – Αποδοχή ένταξης έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 125/2021 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ Έτους 2021 (278-2021 ΑΟΕ)

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 124/2021 – Αποδοχή ένταξης της πράξης Βελτίωση συνδετήρας οδού ΑΕΒΑΛ και Κόμβου ΑΕΒΑΛ – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 123/2021 – Αποφασίσθηκε η αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο ΕΠ ΔΜ – Τροποποίηση προϋπολογισμού (292-2021 ΑΟΕ)

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2021 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2021 – Καθιέρωση 12ωρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2021 – Έγκριση πολιτικών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Δήμου Εορδαίας κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων κατά το Ν. 4624/2019

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 119/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή αγωγών ομβρίων – σχαρών στο Δ.Δ. Φούφα”

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 118/2021 – Αποφασίστηκε η επανυποβολή της ρυμοτομικής απολλοτρίωσης στο Ο.Τ. 307α Σχεδίου Πόλεως και έγκριση δαπάνη για την καταβολή προσήκουσας αποζημίωσης των ακινήτων

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2021 – Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις στην Κοινότητα Ολυμπιάδας Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο