Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2017 – Αποφασίσθηκε η παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για να κατασκευάσει εντός αυτής το κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Ανακυκλώσιμων υλικών

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 238/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην ΤΚ Πύργων’ στην πρόσκληση 44 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης» στην επενδυτική προτεραιότητα 10a και στο ειδικό στόχο 1111 «Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ’θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση-ολοκλήρωση υποδομών Α’Θμιας και Βθμιας εκπαίδευσης » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2017 – Αποδοχή οχήματος από την αποθήκη του Τελωνείου Πτολεμαίδας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2017 – Παροχή σύμφωνης γνώμης για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας στο Αναψυκτήριο κατσανόδασος

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 234/2017 – Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου με ιδιοκτησία εντός σχεδίου πόλεως

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 233/2017 – Απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 232/2017 – Συμμετοχή του Δήμου μας στο σεμινάριο στρατηγικού σχεδιασμού που θα πραγματοποιηθεί στις 20-9-2017 στην Αθήνα

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2017 – Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Εορδαίας στην Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 229/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
September 12, 2017

Αρ. Απόφασης ΟΕ 152/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερου» αρ μελ 16/2017, προϋπολογισμού 120.000,00 ευρω.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο