ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ (08) ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
August 30, 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ”
September 22, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ (08) ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:30/08/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:30051 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες :Π. Κεσίδου. Ε. Δεπάστα

Τηλ. /Fax: 246 335 01 13

Email: grprom@ptolemaida.gr

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

      Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας – μίσθωσης  (8) χημικών τουαλετών    «Για την τέλεση της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης 2017 της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας »  βάση της 194/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  , με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με την 194/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , την 127/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών .Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 1.760,19 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους  έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6236.0001 και έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης με αριθμ. 327/2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

      Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

      Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την 12/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τον Ν.4412/2016 .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι λάβατε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Διοικ. και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  5. Οικονομική προσφορά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη 30- 08 -2017 και ώρα 12.00π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 246 335 01 13 email:grprom@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΔΣ

Accessibility
Κλείσιμο