Δοκιμαστικές υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής
1 Εξέταση αιτήσεων σημείων υδροληψίας για την αδειοδότηση τους
ΚΥΑ146896/2014,ΚΥΑ145026/2014 /Αίτηση/ Χάρτης /Υπ. Δήλωση /Δήλωση ΟΣΔΕ της τελευταίας πενταετίας 24630 27088-066 Άμεσα, εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνοδεύουν τον φάκελο είναι πλήρη/ Διαφορετικά εξαρτάται από τον ενδιαφερόμενο2 Δήλωση σημείων υδροληψίας(Ε.Μ.Σ.Υ)3 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για θέματα Περιβάλλοντος4 Οργάνωση υλοποίηση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στον Δήμο5 Προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων περ/κής ευαισθητοποίησης των πολιτών ,δραστηριότητες σε θέματα περ/κης εκπαίδευσης μαθητών Δημοτικού Γυμνασίου, Λυκείου6 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον7 Δημιουργία μηχανισμού διασύνδεσης και συνεργασίας τοπικών ,περιφερειακών ,εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος8 Γραμματειακή υποστήριξη στην Δνση Περιβάλλοντος καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής (Πρωτόκολλο, Αρχειοθέτηση)
2Γραφείο Πολτικής Προστασίας
1 Διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου2 Υποστήριξη του συντονισμού και επίβλεψη για την πρόληψη ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών3 Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει το απαραίτητο δυναμικό και τα μέσα για την πρόσληψη, ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών του Δήμου4 Επεξεργασία προτάσεων για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, πυροπροστασία5 Υλοποιεί Προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών, καθώς και προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών ,εθελοντισμός για αρωγή προς τις υπηρεσίες του Δήμου.
3Γραφείο εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης
1 Ενεργειακή διαχείριση με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου2 Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του δήμου3 Μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του δήμου και ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινοχρήστων χώρων4 Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας και χρησιμοποίηση κατά το δυνατόν καθαρών οχημάτων του δήμου.
4Γραφείο Κοιμητηρίων
1 Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό του Δήμου.2 Μέριμνα για την αποτέφρωση νεκρών καθώς και την χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.3 Αρχείο καταγραφής νεκρών4 Καθαριότητα ευπρέπεια διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και την συντήρηση/κατασκευή ταφών και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων
5Γραφείο Κυνοκομείου
1 Συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων σκύλων στα όρια του Δήμου 2 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα ζώα που περισυλλέγονται φύλαξη τους3 Τήρηση μητρώου ζώων 4 Προγράμματα υιοθεσίας ζώων 5 Ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία ζωών, συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

1Γραφείο Πολεοδομικών εφαρμογών - Μελετών, Απαλλοτριώσεων και Κτηματολογίου
1 Εφαρμογή και σύνταξη πολεοδομικών σχεδίων,(Γ.Π.Σ,ΤΟΠΙΚΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ,ΣΧΟΑΠ) 2 Αντίγραφα σχεδίων πολεοδομικών μελετών, επεκτάσεων, τροποποιήσεις σχεδίων Πόλης Δήμου Αίτηση 24630 27088-066 Από ενδιαφερόμενο Μηχανικό – Πολίτης Άμεσα 3 Χορήγηση βεβαιώσεων για παρέκκλιση όρων δόμησης Αίτηση / Τοπογραφικό διάγραμμα/ Αμοιβές μηχ/κου 24630 27088-066 Από ενδιαφερόμενο Μηχανικό – Πολίτης Άμεσα 4 Αντίγραφα ρυμοτομικών σχεδίων(Πινακίδων),πράξεων Αναλογισμού-τακτοποίησης-Προσκύρωσης από το αρχείο που τηρείται Αίτηση 24630 27088-066 Από ενδιαφερόμενο Μηχανικό – Πολίτης Άμεσα 5 Χορήγηση βεβαιώσεων χρήσεων γης, αρτιότητας και οικοδομησιμότητας ακινήτου Αίτηση-Τοπογραφικό κατά περίπτωση 24630 27088-066 Από ενδιαφερόμενο Μηχανικό – Πολίτης Άμεσα 6 Προσδιορισμός και έγκριση οικοδομικών γραμμών, ρυμοτομικών, υψομετρικά σημειώματα Αίτηση/ Τοπογραφικό διάγραμμα 24630 27088-066 Από ενδιαφερόμενο Μηχανικό – Πολίτης Άμεσα 7 Τροποποίηση σχεδίων πόλεως, έλεγχος Τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για πράξεις προσκύρωσης ,τακτοποιήσεως και αναλογισμού. Μεταβίβαση δημοτικών κοινοχρήστων τμημάτων που προσκυρώνονται από πράξη και για τις ανταλλαγές δημοτικών από ιδιωτικά ακίνητα. Αίτηση / Σχέδια τοπογραφικά / Αμοιβές μηχανικού 24630 27088-066 Από ενδιαφερόμενο Μηχανικό – Πολίτης Άμεσα
2Γραφείο Έκδοσης - Ελέγχου Αδειών Δόμησης
1 Χορήγηση άδειας Δόμησης, Έγκρισης δόμησης Ν4030/2011(ανάρτηση στο διαδίκτυο) (και για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, εργασίες περιτοιχίσεων καθώς και για κοπή δέντρων άρθρο 40 ν.1337/83(Α'33)). Αίτηση(έντυπο αδείας ηλεκτρονικά) / Πληρότητα φακέλου, με όλα τα δικαιολογητικά Ν.4030/2011 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης ή Ενδιαφερόμενο Μηχανικό Άμεσα 2 Αναθεώρηση Άδειας δόμησης -Έγκρισης δόμησης -Ενημέρωση αδειών δόμησης Αίτηση / σχέδια αντίστοιχων μελετών/ Αμοιβές Μηχανικού 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης ή Ενδιαφερόμενο Μηχανικό Άμεσα 3 Χορήγηση βεβαιώσεων σε τοπογραφικά διαγράμματα Αίτηση / Τοπογραφικό διάγραμμα 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης ή Ενδιαφερόμενο Μηχανικό Άμεσα 4 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Κεραίας Κινητής τηλεφωνίας Αίτηση / Φάκελος με εγκρίσεις/ Αντίστοιχες μελέτες 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης ή Ενδιαφερόμενο Μηχανικό Άμεσα 5 Χορήγηση άδειων Μικράς Κλίμακας Αίτηση-έντυπο αδείας(και ηλεκτρονικά)/ Φάκελος με σχέδια που απαιτούνται /Αίτηση-έντυπο 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης ή Ενδιαφερόμενο Μηχανικό, ΙΚΑ Άμεσα 6 Χορήγηση Έγκρισης εργασιών άρθρο 4 παρ 3Ν4067/12 ΦΕΚ79Α 9.4.2012 Αίτηση-έντυπο 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης-Αστυνομική Αρχή Άμεσα 7 Επικύρωση και χορήγηση αντιγράφων από το αρχείο (σχέδια οικοδομικές άδειες τεύχη μελετών κλπ) Αίτηση 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης-Αρμόδιος Μηχανικός Άμεσα 8 Ανάκληση αδειών όπου απαιτείται μετά από το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης Πόρισμα ελεγκτή Δόμησης / Έγγραφο διακοπής προς Αστυνομικό Τμήμα 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης / Αρμόδιος Μηχανικός / Αστυνομικό Τμήμα Άμεσα 9 Ενημέρωση του κύριου του έργου ,Επιβλέποντα Μηχανικού σύμφωνα με το πόρισμα (χωρίς παραβάσεις) Πόρισμα ελεγκτή Δόμησης 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης / Αρμόδιος Μηχανικός Άμεσα 10 Χορήγηση πράξεων Προστίμων σε περίπτωση σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων σύμφωνα με το πόρισμα ελ. Δόμησης Πόρισμα ελεγκτή Δόμησης / Έκθεση αυτοψίας / Υπολογισμός προστίμου 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης / Αρμόδιος Μηχανικός Άμεσα 11 Έκδοση Πιστοποιητικού έλεγχου Κατασκευής ΠΕΚ (πιστοποιητικό ελέγχου Κατασκευής) Πόρισμα ελεγκτή Δόμησης , ΠΕΑ όπου απαιτείται 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης-Αρμόδιος Μηχανικός Άμεσα 12 Έλεγχος επικινδύνων ετοιμόρροπων σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία Αίτηση- Συναίνεση από όλους τους φερόμενους ιδιοκτήτες Υπ. Δήλωση. 24630 27088-066 Ιδιοκτήτες Άμεσα 13 Χορήγηση αντιγράφων εκθέσεων αυτοψίας-σημάτων-διακοπής εργασιών από το αρχείο της υπηρεσίας Αίτηση 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης – Αρμόδιος Μηχανικός Άμεσα 14 Θεώρηση αδειών Δόμησης για ηλεκτροδότηση μετά από έκδοση του ΠEK (πιστοποιητικό ελέγχου Κατασκευής) και με τα δίκτυα κοινής Ωφελείας Αίτηση ιδιοκτήτη / Επιβλέποντες Μηχανικοί αποδεικτικά καταθέσεις αμοιβών & κρατήσεις επιβλέψεων Μηχανικών / Ιδιοκτήτες Υπ. Δήλωση 24630 27088-066 Ιδιοκτήτης-Αρμόδιος Μηχανικός Άμεσα 15 Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών 16 Αυτοψίες έλεγχου κατασκευών για διαπίστωση εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων αδειών Δόμησης Έντυπο Καταγγελίας 24630 27088-066 Καταγγελόμενος, Οικονομική Υπηρεσία Δήμου / Καταγγέλλων ύστερα από αυτοψία Άμεσα 17 Επιβολή προστίμων σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία(Έκθεση αυτοψίας-υπολογισμός Προστίμου)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής
Τίτλος γραφείου
Τίτλος γραφείου
Accessibility
Κλείσιμο