Αρ. Απόφασης 2/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο « Κατασκευή χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ συντήρηση χώρων υγιεινής αποκατάσταση φθορών & ελαιοχρωματισμοί γηπέδου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο