Αρ. Απόφασης 75/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου της πόλης Πτολεμαΐδας και β) Συντήρηση 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο