ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ptolemaiosΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

“Εδώ ζούμε …Καλύτερα”

Σχέδιο (μορφή pdf)   — Παράρτημα (μορφή pdf)

Σχετικά Αρχεία

  • Απόφαση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ σχετικά με τον ορισμό Ενδιάμεσου Φορέα

ΑΔΑ: 6ΕΛ07ΛΨ-ΜΒ6

  • ΦΕΚ Ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα

ΦΕΚ 1385/Β/2018

  • Απόφαση ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ έγκρισης  της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ” Εδώ ζούμε … Καλύτερα”, η οποία χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

ΑΔΑ: 6ΜΝΔ7ΛΨ-4Λ4

Χάρτες

 Χάρτες σε συμπιεσμένη μορφή

 

Accessibility
Κλείσιμο