Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Εορδαίας έως 100 δόσεις

Υπογραφή Σύμβασης για το έργο με τίτλο : «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα».
October 4, 2019
Συνάντηση της Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. με συνεργαζόμενους φορείς
October 7, 2019

Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Εορδαίας έως 100 δόσεις

ptolemaios

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48

Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  07-10-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Εορδαίας έως 100 δόσεις.

 

 Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατάθηκε έως  31/12/2019 ο Ν. 4611/2019 που αφορά την ρύθμιση οφειλών. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, να ρυθμίσουν τις οφειλές  που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29/11/2019, σε έως 100 δόσεις, κατόπιν αιτήσεως τους.

 Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά  Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας  Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων ) προσαυξήσεις  και  τόκους εκπρόθεσμης  καταβολής, καθώς και από  τα πρόστιμα  λόγω εκπρόθεσμης υποβολής  ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Πιο συγκεκριμένα οι ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει ως εξής :

  • Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
  • Από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
  • Από είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
  • Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
  • Από εβδομήντα τρεις (73) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως και τις 31/12/2019 στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας. (Τηλ. Πληροφοριών :  246 335 01 60)

 

Accessibility
Κλείσιμο