Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-06-2022
June 3, 2022
Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-06-2022
June 14, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-06-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 9-6-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 13524
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2137 τ.Β), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 14-6-2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

 1. Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 202/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

 1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την αντιμετώπιση δαπάνης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Υγείας , Κοιν. Μέριμνας & Εθελοντισμού Δημ. Σπόντης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Εορδαίας, κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια ενός (1) Φορτηγού διαξονικού ανατρεπόμενο με υδραυλικό γερανό και αρπάγη».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Διαπίστωση ή μη της αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Εορδαίας και ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σάρωσης οδών και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών προστασίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

7. Έγκριση ή μη του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό». Λήψη απόφασης για την ματαίωση ή μη του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερής – προφορικής και πλειοδοτικής  δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίων στο χώρο της ΑΕΒΑΛ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερής – προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου έκτασης 3.596,78 τ.μ. με κτίσμα – αναψυκτήριο εμβαδού 39,48 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 28,49 τ.μ. στην Τ.Κ. Εμπορίου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ.: 138/2022 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΚΩΡ6-ΣΙΟ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη δράση 2.1 αντί της ορθής 2.2 του Μέτρου 2 για την ήδη υποβληθείσα πρόταση στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο : «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την επέκταση σχεδιασμού του πάρκου Έκτακτων Αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας», στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση &Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο :«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ:5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμ.: α) 6/2021 μελέτης που αφορά την : «Προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και β) κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης της ως άνω προμήθειας με χρηματοδότηση από το Ε.Α.Π. 2012-2016 Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή της με αρ. 240.3.1/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου: «Ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π)» με την οποία εντάχθηκε ο Δήμος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 ευρώ»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ. 12/2022 μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του προσώπων για δύο έτη», προϋπολογισμού 1.596.271,84 ευρώ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ με τίτλο «Προαιρετικές εισφορές σχολικών επιτροπών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης άπορων Δημοτών οι οποίοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης λόγω θεομηνίας (πυρκαγιά)- Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Υγείας , Κοιν. Μέριμνας & Εθελοντισμού Δημ. Σπόντης

 1. Διαπίστωση ή μη της αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου στο πάρκο εκτάκτων αναγκών Κ. Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη αναίρεσης κατά των υπ’αριθμ 335/2022 και 606/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τμημα Ε)

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Υγείας – Κοιν. Μέριμνας
 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 6. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού
 7. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας
 8. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

Accessibility
Κλείσιμο