Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-5-2022
April 29, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/5/2022
May 13, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-5-2022.

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 13-5-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 11051
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 23983/30-4-2022 (ΦΕΚ 2137 τ.Β), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 17-5-2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης της διοργάνωσης ημερίδας  από τον Δήμο Εορδαίας σε συνεργασία με το ΤΟΕΒ Μεσοβούνου και το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών  Πόρων.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Α. Καϊδου

2. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

3. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του αρ 32 παρ γ του ν 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.  .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4. Κατάρτιση όρων της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της  πρώην ΑΕΒΑΛ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

5. Έγκριση των πρακτικών της διενεργηθείσας προφορικής – φανερής -πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου κοινοτικού καταστήματος,  εμβαδού 127 m2, στην κοινότητα της Ολυμπιάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

6. Έγκριση της 14/2022 μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, κάτω των ορίων,  σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 74.345,44 ευρώ.

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

7. Έγκριση ή μη μετακίνησης της Αντιδημάρχου Δημοσίων Σχέσεων και εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης.

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

8. Έγκριση της 10/2022 μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, κάτω των ορίων,  σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Πτολεμαΐδας, Βλάστης, Βερμίου & Αγ. Παρασκευής του Δήμου», προϋπολογισμού 121.795,28 ευρώ.

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

9. Έγκριση της  μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, κάτω των ορίων,  σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολικό έτος 2022 και 2023» », προϋπολογισμού 76.447,50 ευρώ.

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

10. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για 3η ένταξη του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

11. Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

12. Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

13. Έγκριση της υπ’αριθμ 6/2022 μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε χώρους άθλησης της Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 220.500,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

15. Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργω: « Έργα συντήρησης εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυοβρυση»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

16. Έγκριση ή μη υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση 2479/27-04-2022 του Πράσινου Ταμείου με κωδικό : ΣΑΠ-2022 με τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 : «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

17. α) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο ΜΕΤΡΟ 4:  «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»,ΔΡΑΣΗ 4.3.1: « Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με τίτλο: « Προμήθεια εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος Τηλεμετρίας- Τηλεχειρισμού στο δίκτυο άρδευσης της Κοινότητας Μηλοχωρίου του Δήμου Εορδαίας και έξυπνων συστημάτων εξοικονόμησης νερού» , με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Αντιδήμαρχο Αγρ. Ανάπτυξης
  7. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων
  8. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού

 

 

Accessibility
Κλείσιμο