Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-4-2022
April 27, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-5-2022.
May 13, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-5-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 28-4-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                       Αριθμ Πρωτ: 9666
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 20354/8-4-2022, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 4-5-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Α’ Τρίμηνου οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοτομία στην Τ.Κ. Αναρράχης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοτομία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη της πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την διοργάνωση της 21ης Ανθοκομικής Έκθεσης

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος  Αγροτικής Ανάπτυξης  Α.Καϊδου

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Έργα συντήρησης εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυόβρυση».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης ένταξης νέου έργου του Δήμου Εορδαίας , στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτ. Μακεδονίας με τίτλο:  «Ταξινόμηση – χωροθέτηση ιατρικών φακέλων στο νέο αρχειοστάσιο του Νοσοκομείου»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 1.494.200,00 ευρώ του έργου με τίτλο: «  Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης Δήμου Εορδαίας», ενταγμένου στον Άξονα Προτεραιότητας « Περιβάλλον», του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης
 7. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο