Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 15-4-2022
April 13, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-4-2022
April 15, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-4-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 13-4-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 8713
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 20354/8-4-2022, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 19-4-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Λήψη απόφασης σχετικά με την μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος..

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Επιχ/τας & Εμπορίου

2.Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 , για την αντιμετώπιση των δαπανών της εκδήλωσης « Τρίποντα στα σχολεία».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Κυρ. Αντωνιάδης

3.Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Φορτωτή-Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4.Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικές διακίνησης εγγράφων (Κ.Η.Δ.Ε.) του Δήμου Εορδαίας (ΙΡΙΔΑ).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών για την τακτοποίηση του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη Τροποποίηση « ήσσονος αξίας» της αρχικής σύμβασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Εορδαίας» .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω κατεπείγοντος, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καταρτιση των όρων της διαπραγμάτευσης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 21/2021 μελέτης που αφορά την προμήθεια: «Διαμορφωτή Γαιών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης της ως άνω προμήθειας με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και β)έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης αυτής».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμ.: α) 39/2021 μελέτης που αφορά την προμήθεια : «Ενός (1) φορτηγού διπλής καμπίνας και ανοιχτής καρότσας» της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης των ως άνω προμηθειών με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και β) έγκριση η μη των όρων διακήρυξης αυτών

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 17/2021 μελέτης που αφορά την προμήθεια : «Μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης μετά παρελκόμενων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας » της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης της ως άνω προμήθειας με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και β) έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης αυτής

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρα Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση της υπ’αριθ 2/2022 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή και συντήρηση δρόμων Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ χρηματοδότηση ΕΑΠ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 6739.0006 «οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

 

 

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:          

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Αντιδήμαρχο Παιδείας
 7. Αντιδήμαρχο Επιχ/τας & Εμπορίου
Accessibility
Κλείσιμο