Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-4-2022
March 28, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8-4-2022
April 4, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-4-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 31-3-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 7654
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 17567/24-3-2022(Β’ 1455), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 4-4-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Αποδοχή δωρεάς από το S/M Βασιλόπουλος

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υγείας Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας κ.Δ. Σπόντη

 1. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 της Πρόσκλησης Περιβαλλοντικό ισοζύγιο – 2021 του Πράσινου Ταμείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Δ. Ορφανίδης

3.Εγκριση  διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την  «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ »,   συνολικού προϋπολογισμού 67.704,00 € με ΦΠΑ 24%,  έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανωτέρω ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Δ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού άνω των ορίων για την  «Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών πεζού χειριστή»,   συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 € με ΦΠΑ 24%, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανωτέρω ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Δ. Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Δ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Δ. Ορφανίδης

 1. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών Αξιολόγησης προσφορών & Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Δ. Ορφανίδης

8.Τροποποίηση εν μέρει της 129/2020 ΑΟΕ. Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ Πτολεμαΐδας». Συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Διενεργείας του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τ.Υ  Ν. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2022 μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα, έτους 2022», πρ/σμου 300.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τ.Υ  Ν. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας του Υποέργου 6ο με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ¨Κατασκευή χώρων κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας¨» της πράξης με τίτλο :« ¨Κατασκευή χώρων κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5008015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τ.Υ  Ν. Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Οικ/νομικων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Accessibility
Κλείσιμο