Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-03-2022
March 16, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-4-2022
March 31, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-4-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 28-3-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 7129
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 17567/24-3-2022(Β’ 1455), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), την 1-4-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων κ. Μ. Αντωνιάδου

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

 

Accessibility
Κλείσιμο